Σχολική Χρονιά 2009 - 2010

   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ:

Αριθμός Αιθουσών:   4

Αριθμός λειτουργούντων τμημάτων:   3

Έτος κατασκευής κτιρίου:   1938

Επιφάνεια αιθουσών:       163 τ.μ.

Επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων:80τ.μ.

Επιφάνεια αύλειου χώρου:   3.840 τ.μ.

 Στο Γυμνάσιο Μικρόπολης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2009-2010 φοιτούν συνολικά 17 μαθητές.

                                        Η κατανομή των μαθητών ανά τάξη έχει ως ακολούθως:

ΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Α' ΤΑΞΗ 1  4
Β' ΤΑΞΗ 1  6
Γ' ΤΑΞΗ 1 7